top of page
Streszczenie Ścieżka

PROJEKTY

 • projekty budowlane

 • projekty wykonawcze

 • projekty branżowe infrastruktury towarzyszącej

 • projekty technologiczne i zamienne

 • analizy finansowe i ekonomiczne

 • studia wykonalności

 • programy funkcjonalno - użytkowe

 • projekty czasowej i stałej organizacji ruchu

PRZEGLADY I EKSPERTYZY

 • inwentaryzacje obiektów inżynierskich,

 • okresowe kontrole obiektów (przeglądy podstawowe, rozszerzone i szczegółowe)

 • ekspertyzy obiektów inżynierskich,

NADZORY

 • nadzory Inwestorskie 

 • nadzory techniczne i prawne

 • nadzory autorskie

DORADZTWO TECHNICZNE

 • weryfikacja dokumentacji projektowych,

 • projekty zamienne i technologiczne,

 • opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 • przygotowywanie instrukcji, wytycznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

 • doradztwo w zakresie spraw administracyjnych i środowiskowych związanych z inwestycjami budowlanymi

bottom of page